Battlefield Tracker Network

guttural-t / Battlefield 1 Vehicles

Trends

Vehicles Kills Kpm Destroyed Time Spent
Attack Plane
32,276
Top 0.1%
2.2
Top 0.5%
4,707 9d 23h 51m
ASSAULT TANK
27,937
Top 0.1%
2.6
Top 0.3%
1,432 7d 14h 16m
Heavy Tank
20,465
Top 0.1%
2.2
Top 0.5%
1,344 6d 11h 58m
Show All

ATTACK PLANE

Halberstadt CL. II Attack Plane rankings
Kills
6,472
Top 0.1%
Kpm
2.3
Top 0.5%
Destroyed
924
Top 0.2%
Time
1d 23h 37m
Bristol F2.B Attack Plane rankings
Kills
10,072
Top 0.1%
Kpm
2.5
Top 0.2%
Destroyed
1,189
Top 0.2%
Time
2d 20h 26m
A.E.F 2-A2 Attack Plane rankings
Kills
5,576
Top 0.1%
Kpm
2.4
Top 0.7%
Destroyed
644
Top 0.1%
Time
1d 15h 23m
Rumpler C.I Attack Plane rankings
Kills
10,156
Top 0.1%
Kpm
2.0
Top 0.7%
Destroyed
1,950
Top 0.1%
Time
3d 12h 25m

BOMBER

Gotha G.IV Bomber rankings
Kills
3,441
Top 0.1%
Kpm
1.2
Top 3%
Destroyed
816
Top 0.1%
Time
1d 23h 14m
Caproni CA.5 Bomber rankings
Kills
2,140
Top 0.1%
Kpm
1.2
Top 2%
Destroyed
418
Top 0.1%
Time
1d 5h 46m
Airco DH.10 rankings
Kills
51
Top 2%
Kpm
1.7
Top 2%
Destroyed
5
Top 4%
Time
30m 6s
Hansa-Brandenburg G.I rankings
Kills
267
Top 0.3%
Kpm
1.4
Top 3%
Destroyed
45
Top 0.4%
Time
3h 9m 15s

HEAVY BOMBER

Ilya Muromets rankings
Kills
3,706
Top 0.5%
Kpm
2.5
Top 2%
Destroyed
576
Top 0.1%
Time
1d 44m 58s

FIGHTER

SPAD S XIII Fighter rankings
Kills
1,257
Top 0.5%
Kpm
1.0
Top 3%
Destroyed
672
Top 0.3%
Time
20h 13m 3s
Sopwith Camel Fighter rankings
Kills
1,510
Top 0.5%
Kpm
0.9
Top 4%
Destroyed
1,018
Top 0.3%
Time
1d 3h 52m
DR.1 Fighter rankings
Kills
1,173
Top 0.6%
Kpm
1.0
Top 3%
Destroyed
766
Top 0.3%
Time
18h 44m 1s
Albatros DIII Fighter rankings
Kills
1,901
Top 0.4%
Kpm
0.9
Top 4%
Destroyed
1,156
Top 0.2%
Time
1d 11h 14m

LANDSHIP

Mark V Landship rankings
Kills
1,984
Top 0.3%
Kpm
1.4
Top 2%
Destroyed
139
Top 2%
Time
1d 28m 4s

HEAVY TANK

A7V Heavy Tank rankings
Kills
20,465
Top 0.1%
Kpm
2.2
Top 0.5%
Destroyed
1,344
Top 0.2%
Time
6d 11h 58m

LIGHT TANK

FT-17 Light Tank rankings
Kills
1,256
Top 4%
Kpm
2.0
Top 3%
Destroyed
50
Top 6%
Time
10h 18m 56s

ARTILLERY TRUCK

Artillery Truck rankings
Kills
854
Top 5%
Kpm
1.6
Top 6%
Destroyed
139
Top 5%
Time
8h 58m 53s

ASSAULT TANK

St Chamond rankings
Kills
27,937
Top 0.1%
Kpm
2.6
Top 0.3%
Destroyed
1,432
Top 0.1%
Time
7d 14h 16m

ASSAULT TRUCK

Putilov Garford rankings
Kills
6,521
Top 0.1%
Kpm
2.4
Top 0.7%
Destroyed
648
Top 0.1%
Time
1d 22h 4m

LAND VEHICLE

M30 Scout rankings
Kills
37
Top 0.3%
Kpm
0.6
Top 7%
Destroyed
1
Top 9%
Time
1h 14s
37/95 Scout rankings
Kills
2
Top 19%
Kpm
0.2
Top 23%
Destroyed
0
Time
12m 3s
KFT Scout rankings
Kills
3
Top 15%
Kpm
0.3
Top 23%
Destroyed
0
Time
12m 10s
MC 18J Sidecar rankings
Kills
13
Top 2%
Kpm
0.4
Top 4%
Destroyed
0
Time
37m 8s
MC 3.5HP Sidecar rankings
Kills
2
Top 17%
Kpm
0.1
Top 17%
Destroyed
0
Time
18m 57s
RNAS Armored Car rankings
Kills
32
Top 5%
Kpm
0.5
Top 20%
Destroyed
5
Top 0.6%
Time
1h 3m 17s
Romfell Armored Car rankings
Kills
11
Top 12%
Kpm
0.3
Top 34%
Destroyed
0
Time
39m 4s
EV4 Armored Car rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
24m 10s
F.T. Armored Car rankings
Kills
1
Top 41%
Kpm
0.1
Top 40%
Destroyed
0
Time
14m 25s

STATIONARY WEAPON

FK 96 Field Gun rankings
Kills
332
Top 2%
Kpm
1.3
Top 3%
Destroyed
98
Top 0.6%
Time
4h 20m 14s
Fortress Gun rankings
Kills
938
Top 0.3%
Kpm
1.9
Top 5%
Destroyed
82
Top 0.8%
Time
8h 3m 8s
QF 1 AA rankings
Kills
2,238
Top 0.1%
Kpm
1.5
Top 3%
Destroyed
1,461
Top 0.1%
Time
1d 36m
Heavy Machine Gun rankings
Kills
553
Top 0.2%
Kpm
1.6
Top 21%
Destroyed
16
Top 0.2%
Time
5h 44m 56s
HE Auto-Cannon rankings
Kills
6
Top 7%
Kpm
1.9
Top 11%
Destroyed
0
Time
3m 14s
BL 9.2 Siege Gun rankings
Kills
28
Top 9%
Kpm
1.2
Top 18%
Destroyed
8
Top 5%
Time
22m 31s
305/52 O Coastal Gun rankings
Kills
11
Top 6%
Kpm
0.6
Top 18%
Destroyed
0
Time
17m 20s

HORSE

Horse rankings
Kills
770
Top 4%
Kpm
1.1
Top 9%
Destroyed
16
Top 6%
Time
11h 52m 52s

BOAT

M.A.S. Torpedo Boat rankings
Kills
199
Top 2%
Kpm
0.8
Top 6%
Destroyed
28
Top 6%
Time
4h 16m 28s
Y Lighter Landing Craft rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
1
Top 6%
Time
34m 44s

AIRSHIP

C-Class Airship rankings
Kills
51
Top 3%
Kpm
0.7
Top 14%
Destroyed
27
Top 1%
Time
1h 11m 46s

DESTROYER

L-Class Destroyer rankings
Kills
183
Top 2%
Kpm
1.3
Top 7%
Destroyed
63
Top 2%
Time
2h 18m 48s

BEHEMOTH

Airship L30 rankings
Kills
593
Top 0.5%
Kpm
2.4
Top 2%
Destroyed
37
Top 3%
Time
4h 7m 8s
Armored Train rankings
Kills
618
Top 1%
Kpm
1.6
Top 3%
Destroyed
57
Top 2%
Time
6h 20m 19s
Dreadnought rankings
Kills
1,225
Top 0.2%
Kpm
2.1
Top 2%
Destroyed
154
Top 0.2%
Time
9h 40m 42s
Char 2C rankings
Kills
293
Top 0.2%
Kpm
2.6
Top 3%
Destroyed
53
Top 0.1%
Time
1h 53m 7s