Battlefield Tracker Network

paulknife / Battlefield 1 Vehicles

Trends

Vehicles Kills Kpm Destroyed Time Spent
ASSAULT TANK
75,214
Top 0.1%
1.1
Top 6%
7,584 46d 23m 10s
Artillery Truck
44,067
Top 0.1%
1.8
Top 4%
5,134 17d 6h 17m
Behemoth
20,223
Top 0.1%
1.5
Top 9%
3,397 9d 9h 28m
Show All

ATTACK PLANE

Halberstadt CL. II Attack Plane rankings
Kills
80
Top 8%
Kpm
0.3
Top 31%
Destroyed
12
Top 8%
Time
4h 53m 42s
Bristol F2.B Attack Plane rankings
Kills
252
Top 5%
Kpm
0.5
Top 14%
Destroyed
30
Top 5%
Time
8h 16m 20s
A.E.F 2-A2 Attack Plane rankings
Kills
45
Top 8%
Kpm
0.4
Top 23%
Destroyed
6
Top 8%
Time
1h 45m 6s
Rumpler C.I Attack Plane rankings
Kills
276
Top 4%
Kpm
0.6
Top 14%
Destroyed
16
Top 7%
Time
8h 25m 4s

BOMBER

Gotha G.IV Bomber rankings
Kills
400
Top 0.6%
Kpm
0.4
Top 21%
Destroyed
58
Top 0.6%
Time
18h 2m 20s
Caproni CA.5 Bomber rankings
Kills
326
Top 0.5%
Kpm
0.4
Top 22%
Destroyed
59
Top 0.4%
Time
15h 29m
Airco DH.10 rankings
Kills
15
Top 4%
Kpm
0.4
Top 18%
Destroyed
3
Top 5%
Time
36m 53s
Hansa-Brandenburg G.I rankings
Kills
17
Top 4%
Kpm
0.5
Top 15%
Destroyed
3
Top 6%
Time
35m 15s

HEAVY BOMBER

Ilya Muromets rankings
Kills
267
Top 3%
Kpm
0.5
Top 15%
Destroyed
34
Top 2%
Time
9h 30m

FIGHTER

SPAD S XIII Fighter rankings
Kills
2
Top 34%
Kpm
0.0
Top 44%
Destroyed
1
Top 43%
Time
1h 22m 30s
Sopwith Camel Fighter rankings
Kills
58
Top 6%
Kpm
0.2
Top 25%
Destroyed
13
Top 11%
Time
4h 28m 44s
DR.1 Fighter rankings
Kills
36
Top 8%
Kpm
0.1
Top 38%
Destroyed
17
Top 9%
Time
4h 35m 4s
Albatros DIII Fighter rankings
Kills
23
Top 11%
Kpm
0.1
Top 38%
Destroyed
5
Top 20%
Time
3h 7m 37s

LANDSHIP

Mark V Landship rankings
Kills
1,580
Top 0.3%
Kpm
0.5
Top 43%
Destroyed
162
Top 0.5%
Time
2d 1h 29m

HEAVY TANK

A7V Heavy Tank rankings
Kills
3,438
Top 0.5%
Kpm
0.8
Top 18%
Destroyed
329
Top 0.6%
Time
2d 21h 6m

LIGHT TANK

FT-17 Light Tank rankings
Kills
727
Top 4%
Kpm
0.8
Top 46%
Destroyed
68
Top 3%
Time
14h 57m 12s

ARTILLERY TRUCK

Artillery Truck rankings
Kills
44,067
Top 0.1%
Kpm
1.8
Top 4%
Destroyed
5,134
Top 0.1%
Time
17d 6h 17m

ASSAULT TANK

St Chamond rankings
Kills
75,214
Top 0.1%
Kpm
1.1
Top 6%
Destroyed
7,584
Top 0.1%
Time
46d 23m 10s

ASSAULT TRUCK

Putilov Garford rankings
Kills
131
Top 2%
Kpm
0.5
Top 27%
Destroyed
35
Top 0.8%
Time
4h 46m 36s

LAND VEHICLE

M30 Scout rankings
Kills
8
Top 5%
Kpm
0.2
Top 26%
Destroyed
0
Time
34m 49s
37/95 Scout rankings
Kills
6
Top 3%
Kpm
0.4
Top 12%
Destroyed
0
Time
16m 51s
KFT Scout rankings
Kills
3
Top 12%
Kpm
0.2
Top 26%
Destroyed
1
Top 5%
Time
14m 49s
MC 18J Sidecar rankings
Kills
4
Top 6%
Kpm
0.1
Top 24%
Destroyed
0
Time
1h 13m 24s
MC 3.5HP Sidecar rankings
Kills
1
Top 25%
Kpm
0.0
Top 25%
Destroyed
0
Time
1h 20m 17s
RNAS Armored Car rankings
Kills
35
Top 3%
Kpm
0.2
Top 53%
Destroyed
2
Time
3h 6m 1s
Romfell Armored Car rankings
Kills
20
Top 3%
Kpm
0.1
Top 49%
Destroyed
1
Top 12%
Time
2h 23m
EV4 Armored Car rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
1
Top 4%
Time
50m 40s
F.T. Armored Car rankings
Kills
2
Top 21%
Kpm
0.1
Top 33%
Destroyed
0
Time
18m 28s

STATIONARY WEAPON

FK 96 Field Gun rankings
Kills
50
Top 10%
Kpm
0.5
Top 42%
Destroyed
3
Top 24%
Time
1h 48m 50s
Fortress Gun rankings
Kills
15
Top 24%
Kpm
0.3
Top 66%
Destroyed
2
Top 29%
Time
45m 49s
QF 1 AA rankings
Kills
42
Top 16%
Kpm
0.3
Top 69%
Destroyed
25
Top 15%
Time
2h 44m 16s
Heavy Machine Gun rankings
Kills
16
Top 27%
Kpm
0.7
Top 63%
Destroyed
0
Time
23m 24s
HE Auto-Cannon rankings
Kills
0
Kpm
0
Destroyed
0
Time
0
BL 9.2 Siege Gun rankings
Kills
236
Top 0.3%
Kpm
0.8
Top 30%
Destroyed
39
Top 0.4%
Time
4h 41m 1s
305/52 O Coastal Gun rankings
Kills
12
Top 4%
Kpm
0.4
Top 27%
Destroyed
3
Top 3%
Time
31m 21s

HORSE

Horse rankings
Kills
5,991
Top 0.2%
Kpm
0.8
Top 26%
Destroyed
51
Top 2%
Time
5d 5h 19m

BOAT

M.A.S. Torpedo Boat rankings
Kills
131
Top 2%
Kpm
0.4
Top 29%
Destroyed
28
Top 4%
Time
5h 46m 2s
Y Lighter Landing Craft rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
11m 47s

AIRSHIP

C-Class Airship rankings
Kills
155
Top 0.4%
Kpm
0.6
Top 21%
Destroyed
50
Top 0.3%
Time
4h 35m 59s

DESTROYER

L-Class Destroyer rankings
Kills
7,125
Top 0.1%
Kpm
1.3
Top 8%
Destroyed
3,474
Top 0.1%
Time
3d 21h 54m

BEHEMOTH

Airship L30 rankings
Kills
894
Top 0.2%
Kpm
0.7
Top 44%
Destroyed
570
Top 0.1%
Time
22h 9m 25s
Armored Train rankings
Kills
16,288
Top 0.1%
Kpm
1.6
Top 4%
Destroyed
2,381
Top 0.1%
Time
6d 23h 6m
Dreadnought rankings
Kills
2,978
Top 0.1%
Kpm
1.4
Top 6%
Destroyed
436
Top 0.1%
Time
1d 10h 34m
Char 2C rankings
Kills
63
Top 4%
Kpm
0.6
Top 51%
Destroyed
10
Top 3%
Time
1h 38m 37s