Battlefield Tracker Network

Sebacean / Battlefield 1 Vehicles

Trends

Vehicles Kills Kpm Destroyed Time Spent
Artillery Truck
15,437
Top 0.1%
1.2
Top 18%
5,778 9d 8h 2m
ASSAULT TANK
6,162
Top 0.2%
1.3
Top 5%
504 3d 8h 45m
Attack Plane
5,025
Top 0.1%
1.8
Top 1%
197 1d 22h 17m
Show All

ATTACK PLANE

Halberstadt CL. II Attack Plane rankings
Kills
172
Top 6%
Kpm
1.5
Top 2%
Destroyed
13
Top 10%
Time
1h 53m 13s
Bristol F2.B Attack Plane rankings
Kills
768
Top 2%
Kpm
1.0
Top 5%
Destroyed
36
Top 6%
Time
12h 46m 48s
A.E.F 2-A2 Attack Plane rankings
Kills
21
Top 14%
Kpm
1.0
Top 8%
Destroyed
0
Time
20m 46s
Rumpler C.I Attack Plane rankings
Kills
4,064
Top 0.2%
Kpm
2.2
Top 0.5%
Destroyed
148
Top 1%
Time
1d 7h 16m

BOMBER

Gotha G.IV Bomber rankings
Kills
63
Top 7%
Kpm
0.8
Top 7%
Destroyed
6
Top 12%
Time
1h 22m 22s
Caproni CA.5 Bomber rankings
Kills
50
Top 7%
Kpm
0.5
Top 16%
Destroyed
7
Top 8%
Time
1h 41m 9s
Airco DH.10 rankings
Kills
16
Top 4%
Kpm
0.6
Top 14%
Destroyed
1
Top 21%
Time
27m 43s
Hansa-Brandenburg G.I rankings
Kills
13
Top 6%
Kpm
0.6
Top 14%
Destroyed
0
Time
22m 26s

HEAVY BOMBER

Ilya Muromets rankings
Kills
1,463
Top 0.7%
Kpm
2.9
Top 0.8%
Destroyed
64
Top 0.5%
Time
8h 32m 25s

FIGHTER

SPAD S XIII Fighter rankings
Kills
20
Top 15%
Kpm
0.2
Top 37%
Destroyed
8
Top 16%
Time
2h 3m 9s
Sopwith Camel Fighter rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
1
Top 49%
Time
39m 12s
DR.1 Fighter rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
14m 20s
Albatros DIII Fighter rankings
Kills
16
Top 18%
Kpm
0.2
Top 33%
Destroyed
11
Top 15%
Time
1h 14m 35s

LANDSHIP

Mark V Landship rankings
Kills
836
Top 2%
Kpm
0.8
Top 13%
Destroyed
60
Top 3%
Time
16h 54m 39s

HEAVY TANK

A7V Heavy Tank rankings
Kills
411
Top 8%
Kpm
0.7
Top 27%
Destroyed
29
Top 10%
Time
10h 6m 48s

LIGHT TANK

FT-17 Light Tank rankings
Kills
1,065
Top 3%
Kpm
1.2
Top 24%
Destroyed
59
Top 4%
Time
15h 14m 42s

ARTILLERY TRUCK

Artillery Truck rankings
Kills
15,437
Top 0.1%
Kpm
1.2
Top 18%
Destroyed
5,778
Top 0.1%
Time
9d 8h 2m

ASSAULT TANK

St Chamond rankings
Kills
6,162
Top 0.2%
Kpm
1.3
Top 5%
Destroyed
504
Top 0.2%
Time
3d 8h 45m

ASSAULT TRUCK

Putilov Garford rankings
Kills
24
Top 8%
Kpm
0.6
Top 23%
Destroyed
0
Time
40m 14s

LAND VEHICLE

M30 Scout rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
7m 25s
37/95 Scout rankings
Kills
0
Kpm
0
Destroyed
0
Time
0
KFT Scout rankings
Kills
1
Top 38%
Kpm
3.0
Top 0.5%
Destroyed
0
Time
20s
MC 18J Sidecar rankings
Kills
2
Top 17%
Kpm
0.3
Top 6%
Destroyed
0
Time
6m 51s
MC 3.5HP Sidecar rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
4m 32s
RNAS Armored Car rankings
Kills
15
Top 10%
Kpm
0.9
Top 7%
Destroyed
1
Top 15%
Time
17m 33s
Romfell Armored Car rankings
Kills
22
Top 3%
Kpm
0.7
Top 7%
Destroyed
0
Time
30m 35s
EV4 Armored Car rankings
Kills
5
Top 12%
Kpm
1.1
Top 5%
Destroyed
0
Time
4m 36s
F.T. Armored Car rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
39s

STATIONARY WEAPON

FK 96 Field Gun rankings
Kills
190
Top 3%
Kpm
0.8
Top 17%
Destroyed
42
Top 2%
Time
3h 54m 31s
Fortress Gun rankings
Kills
1,194
Top 0.1%
Kpm
1.9
Top 5%
Destroyed
81
Top 0.5%
Time
10h 15m 20s
QF 1 AA rankings
Kills
2,033
Top 0.1%
Kpm
1.2
Top 8%
Destroyed
1,314
Top 0.1%
Time
1d 4h 55m
Heavy Machine Gun rankings
Kills
1,481
Top 0.1%
Kpm
1.8
Top 15%
Destroyed
54
Top 0.1%
Time
13h 26m 54s
HE Auto-Cannon rankings
Kills
0
Kpm
0
Destroyed
0
Time
0
BL 9.2 Siege Gun rankings
Kills
7
Top 24%
Kpm
1.5
Top 15%
Destroyed
1
Top 31%
Time
4m 49s
305/52 O Coastal Gun rankings
Kills
6
Top 11%
Kpm
0.4
Top 30%
Destroyed
1
Top 16%
Time
16m 51s

HORSE

Horse rankings
Kills
64
Top 25%
Kpm
0.5
Top 53%
Destroyed
0
Time
2h 1m 41s

BOAT

M.A.S. Torpedo Boat rankings
Kills
274
Top 0.5%
Kpm
0.5
Top 18%
Destroyed
63
Top 2%
Time
9h 58m 22s
Y Lighter Landing Craft rankings
Kills
11
Top 2%
Kpm
0.4
Top 12%
Destroyed
3
Top 0.3%
Time
27m 10s

AIRSHIP

C-Class Airship rankings
Kills
12
Top 13%
Kpm
0.6
Top 18%
Destroyed
2
Top 27%
Time
18m 57s

DESTROYER

L-Class Destroyer rankings
Kills
10
Top 37%
Kpm
0.4
Top 59%
Destroyed
4
Top 35%
Time
24m 58s

BEHEMOTH

Airship L30 rankings
Kills
2,294
Top 0.1%
Kpm
1.8
Top 6%
Destroyed
206
Top 0.2%
Time
21h 34m 32s
Armored Train rankings
Kills
662
Top 0.5%
Kpm
1.3
Top 7%
Destroyed
110
Top 0.3%
Time
8h 20m 6s
Dreadnought rankings
Kills
184
Top 3%
Kpm
0.9
Top 23%
Destroyed
45
Top 2%
Time
3h 34m 53s
Char 2C rankings
Kills
47
Top 6%
Kpm
1.0
Top 30%
Destroyed
6
Top 6%
Time
45m 47s