Battlefield Tracker Network

Assault_Xy / Battlefield 1 Vehicles

Trends

Vehicles Kills Kpm Destroyed Time Spent
ASSAULT TANK
12,951
Top 0.1%
2.4
Top 0.3%
1,143 3d 19h 42m
Attack Plane
12,946
Top 0.1%
1.5
Top 2%
3,951 6d 3h 26m
Stationary Weapon
4,959
1.9
Top 5%
838 1d 19h 8m
Show All

ATTACK PLANE

Halberstadt CL. II Attack Plane rankings
Kills
2,317
Top 0.3%
Kpm
1.4
Top 3%
Destroyed
763
Top 0.1%
Time
1d 3h 42m
Bristol F2.B Attack Plane rankings
Kills
3,585
Top 0.3%
Kpm
1.4
Top 2%
Destroyed
1,118
Top 0.1%
Time
1d 20h 5m
A.E.F 2-A2 Attack Plane rankings
Kills
1,833
Top 0.2%
Kpm
1.5
Top 3%
Destroyed
516
Top 0.1%
Time
20h 6m 34s
Rumpler C.I Attack Plane rankings
Kills
5,211
Top 0.1%
Kpm
1.6
Top 2%
Destroyed
1,554
Top 0.1%
Time
2d 7h 31m

BOMBER

Gotha G.IV Bomber rankings
Kills
269
Top 2%
Kpm
0.7
Top 8%
Destroyed
77
Top 0.6%
Time
6h 22m 10s
Caproni CA.5 Bomber rankings
Kills
148
Top 2%
Kpm
0.5
Top 18%
Destroyed
55
Top 0.7%
Time
5h 27m 26s
Airco DH.10 rankings
Kills
32
Top 2%
Kpm
2.5
Top 2%
Destroyed
3
Top 5%
Time
12m 58s
Hansa-Brandenburg G.I rankings
Kills
247
Top 0.2%
Kpm
2.3
Top 2%
Destroyed
19
Top 0.5%
Time
1h 48m 28s

HEAVY BOMBER

Ilya Muromets rankings
Kills
52
Top 7%
Kpm
0.5
Top 15%
Destroyed
10
Top 4%
Time
1h 54m 48s

FIGHTER

SPAD S XIII Fighter rankings
Kills
15
Top 17%
Kpm
0.5
Top 12%
Destroyed
11
Top 13%
Time
29m 45s
Sopwith Camel Fighter rankings
Kills
33
Top 12%
Kpm
0.5
Top 12%
Destroyed
36
Top 6%
Time
1h 10m 48s
DR.1 Fighter rankings
Kills
30
Top 12%
Kpm
0.8
Top 6%
Destroyed
28
Top 8%
Time
37m 48s
Albatros DIII Fighter rankings
Kills
11
Top 21%
Kpm
0.2
Top 30%
Destroyed
10
Top 16%
Time
46m

LANDSHIP

Mark V Landship rankings
Kills
625
Top 2%
Kpm
1.1
Top 4%
Destroyed
80
Top 2%
Time
9h 34m 28s

HEAVY TANK

A7V Heavy Tank rankings
Kills
252
Top 12%
Kpm
0.6
Top 31%
Destroyed
20
Top 13%
Time
6h 42m 53s

LIGHT TANK

FT-17 Light Tank rankings
Kills
1,444
Top 3%
Kpm
1.7
Top 5%
Destroyed
69
Top 3%
Time
13h 50m 14s

ARTILLERY TRUCK

Artillery Truck rankings
Kills
1,591
Top 2%
Kpm
2.1
Top 2%
Destroyed
165
Top 3%
Time
12h 35m 25s

ASSAULT TANK

St Chamond rankings
Kills
12,951
Top 0.1%
Kpm
2.4
Top 0.3%
Destroyed
1,143
Top 0.1%
Time
3d 19h 42m

ASSAULT TRUCK

Putilov Garford rankings
Kills
2,793
Top 0.1%
Kpm
3.1
Top 0.4%
Destroyed
320
Top 0.1%
Time
14h 49m 16s

LAND VEHICLE

M30 Scout rankings
Kills
52
Top 0.1%
Kpm
0.6
Top 8%
Destroyed
9
Time
1h 31m 13s
37/95 Scout rankings
Kills
32
Top 0.1%
Kpm
0.6
Top 6%
Destroyed
10
Top 0.1%
Time
49m 59s
KFT Scout rankings
Kills
51
Top 0.1%
Kpm
0.8
Top 6%
Destroyed
12
Time
1h 6m 39s
MC 18J Sidecar rankings
Kills
3
Top 10%
Kpm
0.1
Top 28%
Destroyed
0
Time
1h 4m 57s
MC 3.5HP Sidecar rankings
Kills
5
Top 5%
Kpm
0.1
Top 23%
Destroyed
1
Time
1h 10m 57s
RNAS Armored Car rankings
Kills
136
Top 0.2%
Kpm
0.9
Top 6%
Destroyed
11
Top 0.1%
Time
2h 34m 9s
Romfell Armored Car rankings
Kills
81
Top 0.2%
Kpm
0.8
Destroyed
9
Top 0.1%
Time
1h 41m 46s
EV4 Armored Car rankings
Kills
29
Top 0.6%
Kpm
0.6
Top 11%
Destroyed
2
Top 0.3%
Time
46m 1s
F.T. Armored Car rankings
Kills
11
Kpm
0.4
Destroyed
1
Top 4%
Time
25m 34s

STATIONARY WEAPON

FK 96 Field Gun rankings
Kills
157
Top 4%
Kpm
0.8
Top 19%
Destroyed
33
Top 3%
Time
3h 23m 14s
Fortress Gun rankings
Kills
277
Top 2%
Kpm
1.1
Top 21%
Destroyed
50
Top 0.9%
Time
4h 14m 17s
QF 1 AA rankings
Kills
1,318
Top 0.1%
Kpm
1.2
Top 8%
Destroyed
644
Top 0.3%
Time
18h 40m 57s
Heavy Machine Gun rankings
Kills
3,167
Top 0.1%
Kpm
3.3
Top 2%
Destroyed
101
Top 0.1%
Time
16h 6m 13s
HE Auto-Cannon rankings
Kills
16
Top 2%
Kpm
0.9
Top 26%
Destroyed
4
Time
18m 54s
BL 9.2 Siege Gun rankings
Kills
13
Kpm
1.4
Top 17%
Destroyed
6
Top 6%
Time
9m 38s
305/52 O Coastal Gun rankings
Kills
11
Top 5%
Kpm
0.7
Top 15%
Destroyed
0
Time
15m 24s

HORSE

Horse rankings
Kills
126
Top 15%
Kpm
0.6
Destroyed
9
Top 6%
Time
3h 27m 7s

BOAT

M.A.S. Torpedo Boat rankings
Kills
110
Top 3%
Kpm
0.5
Top 16%
Destroyed
35
Top 4%
Time
3h 44m 54s
Y Lighter Landing Craft rankings
Kills
0
Kpm
0.0
Destroyed
0
Time
4m 8s

AIRSHIP

C-Class Airship rankings
Kills
23
Top 7%
Kpm
0.6
Top 17%
Destroyed
11
Top 4%
Time
36m 6s

DESTROYER

L-Class Destroyer rankings
Kills
24
Kpm
1.6
Destroyed
4
Time
14m 36s

BEHEMOTH

Airship L30 rankings
Kills
159
Top 4%
Kpm
1.4
Destroyed
55
Top 2%
Time
1h 50m 26s
Armored Train rankings
Kills
879
Kpm
2.1
Top 2%
Destroyed
79
Top 0.7%
Time
7h 4m 43s
Dreadnought rankings
Kills
45
Kpm
0.8
Top 28%
Destroyed
12
Top 12%
Time
58m 28s
Char 2C rankings
Kills
18
Top 20%
Kpm
1.3
Top 21%
Destroyed
0
Time
14m 17s